Home

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven § 5

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven § 5

Flyfish Europe AS er forpliktet til åpenhet, ansvarlighet og etterlevelse av åpenhetsloven. Som en del av vår innsats for å oppfylle lovens krav, ønsker vi å gi allmennheten innsikt i våre aktsomhetsvurderinger og de tiltakene vi har iverksatt for å sikre ansvarlig praksis.

Aktsomhetsvurderingene vi gjennomfører er en grundig analyse av vår virksomhet og våre leverandørkjeder for å identifisere og håndtere potensielle risikoer knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Vårt mål er å identifisere områder der vi kan forbedre våre praksiser og minimere negative påvirkninger.

Vi ønsker å gi en kort oversikt over nøkkelfunnene i våre aktsomhetsvurderinger og de tiltakene vi har implementert som en del av vårt engasjement for ansvarlighet:
• Menneskerettigheter: Vi har identifisert potensielle risikoer knyttet til menneskerettigheter i våre leverandørkjeder. Som et tiltak har vi innført strenge retningslinjer for å sikre at våre leverandører overholder menneskerettighetene, blant annet gjennom tydelige kontraktklausuler og regelmessig oppfølging.
• Arbeidstakerrettigheter: Våre aktsomhetsvurderinger har avdekket potensielle risikoer knyttet til arbeidstakerrettigheter. Vi har derfor styrket våre interne retningslinjer og prosedyrer for å sikre rettferdige arbeidsforhold, inkludert lønn, arbeidstid og arbeidssikkerhet.
• Miljøpåvirkning: Vi har identifisert potensielle miljørisikoer knyttet til vår virksomhet. Som et resultat har vi implementert tiltak for å redusere vår miljøpåvirkning, inkludert ressursbesparende initiativer, avfallshåndtering og bruk av bærekraftige materialer.
• Korrupsjon: Våre aktsomhetsvurderinger har avslørt potensielle risikoer knyttet til korrupsjon. Vi har styrket vår nulltoleransepolitikk for korrupsjon og etablert interne kontrollsystemer for å sikre at alle våre forretningsaktiviteter er i samsvar med gjeldende lover og regler.
Vi er dedikert til kontinuerlig forbedring og oppfølging av våre aktsomhetsvurderinger. Våre funn og tiltak vil bli jevnlig revidert og oppdatert etter behov. Vi ønsker å takke alle våre interessenter for deres engasjement og støtte i vår innsats for å opprettholde ansvarlig praksis.

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om våre aktsomhetsvurderinger og tiltak, er du velkommen til å kontakte oss på e-post info@flyfisheurope.com

Med vennlig hilsen,

for Flyfish Europe
Jarle L. Kristiansen
Daglig leder